Personvernerklæring

Våre nettsider skal gi deg best mulig informasjon om vårt selskap, våre produkter og våre tjenester. For å kunne følge opp dine forespørsler og gi deg en god opplevelse når du besøker oss, samler vi inn og behandler personopplysninger. Ved siden av de opplysningene du selv velger å oppgi, samles det inn en begrenset mengde opplysninger ved bruk av nettsidene.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Til Glede AS samler inn og bruker personopplysninger på følgende nettsider/domener: tilglede.no, ext.mnm.as

Opplysninger som behandles
Opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer og e-postadresse. Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

Behandlingsgrunnlag
Vi behandler de opplysninger du deler med oss basert på ditt samtykke der dette er påkrevd.
Vi behandler opplysninger når de inngår som en del av en avtale eller som del av dialog forut for en eventuell avtale.
Videre ønsker vi å følge deg opp på best mulig vis og behandler således opplysninger basert på en interesseavveining i forhold hva som vil være naturlig å forvente basert på din henvendelse.
Enkelte opplysninger er vi også pålagt å behandle ved lov. Dette kan være opplysninger i forbindelse ved kjøp av produkter og tjenester.
Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Til Glede AS skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utveksling, lagring og sletting
For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell hos Til Glede AS som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger.

Vi har inngått avtale med våre underleverandører slik at personopplysningene behandles sikkert og iht. gjeldende lovverk innenfor personvern. 

Til Glede AS benytter følgende underleverandører:

Make AS 
Vi benytter Make AS for å registrere og følge opp din henvendelse til oss ved påmelding til vårt nyhetsbrev. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Make AS sine datalagringsrutiner:
https://www.make.as/personvern/

Browse AS 
Nettsidene du leser nå driftes av Browse AS. Nettsidene benytter informasjonskapsler fra google for å måle trafikk på sidene. Informasjon som samles er enhetens ip-adresse.
https://www.browse.no

Opplysningene som samles inn lagres ikke lenger enn det er enten påkrevd ved lov eller er tjenlig for det formålet det ble samlet inn for.

Dine rettigheter
Rett til å kreve innsyn
Du har krav på innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting
Dersom du mener at Til Glede AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller avtale.

Rett til å klage
Dersom du opplever at vår behandling av personopplysninger ikke er riktig i forhold til det som er beskrevet her eller strider mot lov, setter vi pris på din tilbakemelding. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynets nettsider eller henvende deg skriftlig til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på våre domener:
Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA og Europa. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Les mer om dette her.

Nyhetsbrev på e-post og SMS
Til Glede AS sender ut nyheter og annen informasjon cirka 1- 4 ganger per måned via e-post og sms. For at vi skal kunne sende e-post eller sms må du ha opprettet en konto eller meldt deg på et av våre påmeldingsskjemaer. E-postadressen, mobilnummer etc. lagres i en egen database og deles ikke med andre. Om du ønsker å melde deg av vårt nyhetsbrev så vil vi beholde adressen slik at du ikke vil komme inn i listen igjen på et senere tidspunkt. Ønsker du å bli slettet så vil all data vi har om deg bli slettet. Vi beholder mobilnummeret og e-posten din med en status som sier at du er slettet. På den måten sørger vi for at du aldri får noe mer kommunikasjon fra oss.

Deling av innlegg fra en av våre nettsider
Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Ansvar
Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Til Glede AS er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi samler inn på våre nettsider.

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du henvende deg til: post@tilglede.no